Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies). Pozostając w tym serwisie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Cel główny kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:

  • utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy
  • zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy
  • kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe

Czas trwania kursu: 66 godzin w tym 25 godzin zajęć teoretycznych, 41 godzin zajęć praktycznych.

Cena: 700 PLN/os. brutto

WYMAGANIA I KWALIFIKACJE od końca 2018 roku w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy mogą wziąć udział wszyscy chętni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, których stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W kursie może uczestniczyć osoba która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • Która jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem [np. WOPR, GOPR, OSP w KSRG, PSP, WOJSKO POLSKIE, POLICJA], o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (patrz poniżej) lub pełni w nich służbę lub jest ich członkiem.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz. U. 2006 nr 191, poz. 1410, art. 15)

  1. Jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.[6])), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.
  2. Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem.
  3. Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Osobie, która odbyła kurs i złożyła egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu prowadzącego kurs wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie należy zdać ponownie egzamin potwierdzający tytuł ratownika. (prowadzimy również nieobowiązkowe Kursy Recertyfikacyjne Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy trwające 16 godzin).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pobierz aktualną bazę pytań do egzaminu teoretycznego www.cem.edu.pl, ostatnia aktualizacja dn. 21.06.2017.

 

Kursy specjalistyczne

Najbliższe wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31